ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Μικρού Σκάφους

Για να λεμβολογήσουμε το σκάφος μας χρειάζεται να υποβάλλουμε στο Λιμεναρχείο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο Πληροφοριακό Έντυπο.

– Λεμβολόγηση Μικρού Σκάφους

Ανανέωση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων Μικρού Σκάφους

– Η ανανέωση / θεώρηση της άδειας εκτελέσεως πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε 4 χρόνια μετά από υποβολή, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη ισχύος της άδειας. Νέα άδεια εκδίδεται, με οικονομική επιβάρυνση τετραπλοτύπου υπέρ Λ.Α. 20.54 € για την αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτελέσεως πλόων.

– Νέα άδεια επίσης εκδίδεται:

  • εφόσον προσκομιθεί στη Λιμενική Αρχή βεβαίωση κατασκευαστή στην περίπτωση μετασκευής του σκάφους
  • όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτελέσεως πλόων του ερασιτεχνικού σκάφους χωρίς να έχει γίνει ανανέωση / θεώρηση.
– Ανανέωση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων

Μεταλεμβολόγηση Σκάφους

Για να μεταλεμβολογήσουμε το σκάφος μας πρέπει να υποβάλλουμε στο Λιμεναρχείο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο Πληροφοριακό Έντυπο.

– Μεταλεμβολόγηση Σκάφους

Μεταβίβαση – Αλλαγή Κυριότητας Σκάφους

Για να αλλάξει η κυριότητα ενός σκάφους, είτε δηλαδή για να το πουλήσουμε σε κάποιον είτε για να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο, πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία μεταξύ πωλητή και αγοραστή και στη συνέχεια να δηλωθεί και επικυρωθεί στο Λιμεναρχείο. Όλα αυτά (Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πωλητή – Αγοραστή, Υπεύθυνη Δήλωση, Υπόδειγμα Αίτησης προς το Λιμεναρχείο και όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) περιγράφονται επακριβώς στο συνημμένο Πληροφοριακό Έντυπο.

– Μεταβίβαση – Αλλαγή Κυριότητας Σκάφους